Bắc Kinh dọa đàn áp nhưng ngại tác hại như Thiên An Môn