Bắc Kinh cố trấn an về những tham vọng quân sự của Trung Cộng