Bắc Hàn họp báo đột xuất bác lại phát biểu của TT Trump