Bộ trưởng Tư Pháp điều trần trước Thượng Viện về báo cáo Mueller Mai Vân