Bộ trưởng Quốc phòng lên thay cố Chủ tịch Trần Đại Quang?