Bộ tộc còn 53 người thì 10 người dương tính: COVID-19 liệu có xóa sổ họ?