Bộ Ngoại giao Mỹ: Việt Nam không tiến bộ trong minh bạch tài chính