Bị các nước tẩy chay, Trung Cộng tập trung vào kinh tế hướng nội