Australia cảnh báo phạ t 1000AUD và sẽ bắt giam người tham gia biểu tình