ANH HOÀNG LỘ RA ĐI TRONG SỰ BÀNG HOÀNG CỦA CÁC CHIẾN HỮU