Anh bắt đầu chữa Covid-19 bằng thuốc có sẵn: DEXAMETHASONE