Airbus lần đầu lỗ sau 10 năm, vì biến cố trả phạt hối lộ