Chống Trung Cộng ở Biển Đông: Việt Nam làm gương cho Duterte ?