Bầu cử 2020: Các thăm dỏ mới cho thấy ông Trump đang bắt kịp Biden.