Ông Nguyễn Phú Trọng không gặp mặt cử tri vì bận công tác