60,000 người ở Houston cùng tuần hành để tưởng nhớ ông George Floyd