100 năm kết thúc Thế Chiến I – Đại lễ quốc tế tại Paris