Đề xuất cắt giảm ngoại giao, viện trợ của Trump bị đả kích