Đô đốc Mỹ nói quân đội sẵn sàng chờ lệnh can thiệp vào Venezuela